Train Service_Service_Tourism Bureau of Shaanxi Province

Train Service

High-speed Railway Guide for Shaanxi

Eastward: 

Xi’an - Weinan
Time to open to traffic: Open
Journey time: 19 minutes
Ticket price: Second-class seats, RMB 29.5
Xi’an - Taiyuan
Time to open to traffic: Motor car - open; high-speed railway - in planning
Journey time: About 3 hours 20 minutes
Ticket price: Second-class seats, RMB 178.5
Via: Weinan and Linfen
Xi’an - Zhengzhou
Time to open to traffic: Open
Journey time: About 2 hours 20 minutes
Ticket price: Second-class seats, RMB 239
Via: Weinan, Shanmenxia and Luoyang
Xi’an - Beijing
Time to open to traffic: Open
Journey time: About 4 hours 25 minutes
Ticket price: Second-class seats, RMB 515.5
Via: Zhengzhou and Shijiazhuang
Xi’an - Xuzhou
Time to open to traffic: Xi’an-Zhengzhou - open; Zhengzhou-Xuzhou - to be open in Sep. 2016
Journey time: About 3 hours 20 minutes
Ticket price: TBD
Via: Zhengzhou

Southward:
Xi’an - Wuhan
Time to open to traffic: Open
Journey time: About 4 hours
Ticket price: Second-class seats, RMB 454.5
Via: Zhengzhou
Xi’an - Changsha
Time to open to traffic: Open
Journey time: About 6 hours
Ticket price: Second-class seats, RMB 587
Via: Zhengzhou and Wuhan
Xi’an - Guangzhou
Time to open to traffic: Open
Journey time: About 8 hours
Ticket price: Second-class seats, RMB 815.5
Via: Zhengzhou, Wuhan and Changsha
Xi’an - Shenzhen
Time to open to traffic: Open
Journey time: About 9 hours 30 minutes
Ticket price: Second-class seats, RMB 888
Via: Zhengzhou, Wuhan and Changsha
Xi’an - Chengdu
Time to open to traffic: Expected to open in Nov. 2017
Journey time: 3 hours
Ticket price: TBD
Via: Hanzhong, Guangyuan and Mianyang
Xi’an - Chongqing
Time to open to traffic: In planning
Journey time: 3 hours
Via: Ankang
Xi’an - Haikou
Time to open to traffic: In planning
Journey time: TBD
Via: Chongqing, Guiyang, Nanning and Zhanjiang

Westward:
Xi’an - Baoji
Time to open to traffic: Operated
Journey time: 59 minutes
Ticket price: Second-class seats, RMB 51.5
Xi’an - Yinchuan
Time to open to traffic: In 2020
Journey time: About 3 hours
Via: Qingyang
Xi’an - Lanzhou
Time to open to traffic: Expected to open in 2017
Journey time: About 3 hours
Via: Baoji and Tianshui

Northward:
Xi’an - Tongchuan
Time to open to traffic: Expected to open in 2018
Journey time: Less than 1 hour
Xi’an – Yan’an
Time to open to traffic: Motor car - open; high-speed railway - in planning
Journey time: About 2 hours 10 minutes
Ticket price: Second-class seats, RMB 95.5
Xi’an - Baotou
Time to open to traffic: In planning
Journey time: In planning
Via: Tongchuan, Yan’an, Yulin and Erdos